BlogRecente blogs › Als hoofdpijn uw dagelijkse leven be誰nvloedt

Als hoofdpijn uw dagelijkse leven be誰nvloedt

Hoodpijnpoli

LS, webredactie

Donderdag, 28 December 2017

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn, maar er zijn mensen diechronische of steeds terugkerende hoofdpijn hebben. Depolikliniek Neurologie is sinds oktober 2015 uitgebreidmet een Hoofdpijnpoli.


Chronische hoofdpijn leidt tot veelproblemen in de directe omgeving.Hoofdpijn is een van de meest voorkomendeoorzaken van ziekteverzuim,van uitval op school, maar ookvan irritaties thuis, aldus neuroloogJorine van Vliet. Hoofdpijn iseen complexe pijn. We onderscheidengrofweg medicatie-afhankelijkehoofdpijn, spierspanningshoofdpijnen migraine. Er zijn ook mensen diepsychische problemen krijgen vanwegehoofdpijn en andersom; hoofdpijnkrijgen van een depressie. Datkan elkaar versterken.

Niet 辿辿n oorzaak

Pati谷nten komen eerst bij de neuroloogvoor een lichamelijk onderzoek,een diagnose, een behandeling enworden daarna eventueel verwezennaar de Hoofdpijnpoli. Bij hoofdpijnspelen meestal verschillende factoren.Er is ook vaak niet 辿辿n oorzaakaan te wijzen. Bij een pati谷nt metmigraine bijvoorbeeld kan het tijdkosten om naar de juiste medicatiete zoeken. Onder supervisie van deneuroloog zorgen de verpleegkundigenvan de Hoofdpijnpoli voor verderebegeleiding. Zij nemen de tijden besteden aandacht aan de aardvan de hoofdpijn, aan de eventueleoorzaken en kijken samen met de pati谷ntwat ze er aan kunnen doen,licht neuroloog Van Vliet toe.

Begeleiding bij medicatie

Er zijn mensen die lange tijd vaakveel pijnstillers gebruiken. Als je jarenlangmedicatie gebruikt, kun jeongevoelig worden voor pijnstillers.Afkicken van de pijnstillers is niet zogemakkelijk, begeleiding staat danvoorop, aldus Ynze van der Laan,verpleegkundige op de Hoofdpijnpoli.Niet alleen bij verandering vanmedicatie, maar ook bij een anderedosering zijn mensen gebaat bij begeleiding.

Hoofdpijndagboek

Pati谷nten die in aanmerking komenvoor de Hoofpijnpoli worden paseen maand na hun aanvraag ingeplandvoor een eerste bezoek. Hetis de bedoeling dat in die maand eenhoofdpijndagboek wordt bijgehouden,aldus Marian Kranen, collegaverpleegkundige van de Hoofdpijnpoli.Het dagboek bestaat uit diversevragenlijsten. De antwoorden kunneneen handvat bieden om inzicht tekrijgen in de soort hoofdpijn. Erwordt gevraagd naar de ernst en deduur van de hoofdpijn en het medicatiegebruik.Maar we zijn bijvoorbeeldook ge誰nteresseerd iniemands leefpatroon omdat datvan invloed kan zijn. Het hoofdpijndagboeken de vragenlijstenworden vooraf ingevuld en nemenmensen mee bij het eerste consultbij de neuroloog.
V.l.n.r. Marian Kranen en Ynze van de Laan, verpleegkundigen Hoofdpijnpoli en neuroloog Jorine van Vliet. foto: charles keijser
V.l.n.r. Marian Kranen en Ynze van de Laan, verpleegkundigen Hoofdpijnpoli en neuroloog
Jorine van Vliet. foto: Charles KeijserReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Als hoofdpijn uw dagelijkse leven be誰nvloedt

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)